Comissions

Comissions 2020-05-23T16:33:28+00:00

En la direcció de l’Associació de Dones Emprenedores ASODAME hi ha sis grups de treball especialitzats que treballen amb la Junta Directiva en la presa de decisions, en les directrius i la cultura de l’Associació i en la realització de projectes. Vàrem començar a funcionar el 1994 i des d’aquesta data se n’han creat, organitzat i cessat segons les necessitats i estratègies de l’Associació de Dones Emprenedores ASODAME i l’Assemblea General.

Totes es componen paritàriament per sòcies i una de les seves integrants ha de formar part de la Junta Directiva, les seves tasques són convocar i dirigir les reunions i ser la seva portaveu davant la Junta Directiva de l’Associació.

Les Comissions també poden ser convocades per la Presidenta de l’Associació de Dones Emprenedores ASODAME i mitjançant la petició de almenys dos dels seus membres.

Si qualsevol associada vol participar en les comissions, es pot adreçar a la secretària general o a Xus Fuente, per tal que ens hi posem a fer-les possibles.

COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Se n’encarrega d’establir els mecanismes necessaris perquè l’Associació tingui relacions fructuoses amb les institucions i altres associacions. Crear vincles, donar visibilitat i transmetre missatge i filosofia.

Elaboració de propostes i projectes per presentar en diferents convocatòries que puguin sorgir.
També formarà part d’aquesta comissió tot el que faci referència a projectes col·laboratius.

  • BPW
  • Copersona
  • PIMEC
  • Dona economia PIMEC
  • ICD / CNDC

Lidera: Mª Dolores Sanchez Tudurí 

 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ: INTERNA I EXTERNA 

Té les funcions d’informar a totes les sòcies dels diferents actes i esdeveniments, donar visibilitat a les sòcies, definir la imatge corporativa i la política que s’ha de seguir en matèria de comunicació.

Lidera: Rosa Castells Cuch

COMISSIÓ DE CAPTACIÓ I ACOLLIDA DE NOVES SÒCIES

Té com a funció establir un mecanisme i protocol d’acollida de noves sòcies, així com de la captació de noves. A la vegada ha de fer seguiment del grau de satisfacció de les sòcies actuals.

Lidera: Begoña Esteban Sánchez

 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ, COMISSIÓ D’IGUALTAT I MENTORIA

Responsable de mantenir el compromís en la igualtat en el teixit empresarial. Fer propostes de formació a les sòcies, tant subvencionades com bonificades, d’aquells aspectes que puguin ser d’interès per les sòcies (a ser possible impartides per sòcies). Transmetre coneixement i experiència d’empresàries veteranes a noves empresària. Mentoria de projectes liderats per dones.

Lidera: María Barranco Chaves

COMISSIÓ D’ACTIVITATS
Té la funció de  programar les activitats de l’Associació, tant de tipus feiner, de representació, lúdiques i d’interacció del col·lectiu.

Lidera: Mª Elena Mora Llonc

 

COMISSIÓ DE CAPTACIÓ DE FONS AMB PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Elaboració de pressupostos i projectes per presentar als diferents patrocinadors.

Lidera: Sofia Reales Guisado